پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 355 KB

تعداد صفحات : 66

بازدیدها : 1112

برچسبها : نقش گمرک گمرک مناطق آزاد

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

چکیده تحقیق

در این تحقیق ما بر آنیم که نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پر داخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 28 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل 25 مرد و 3 زن می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه اول، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند تاثیر داشته است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش انجام تحقیق

واژگان کلیدی

گمرک

صادرات

واردات

منطقه آزاد

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

سازمان گمرک

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

نقشگمرک

وظایف گمرک

اهداف بلند مدت گمرک

تاریخچه گمرک در ایران

ساختار سازمانی گمرک ایران

مشکلات و چالش های گمرکات ایران

فرایند اظهار کالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا

نخستین مناطق آزاد جهان

تعاریف منطقه آزاد

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

مبانى نظرى تجارت آزاد

اهداف مناطق آزاد

تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟

اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد

شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور

ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد

آسیب های فعلی مناطق آزاد

تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند

موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند

امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند

دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا)

چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند

سایرمناطق آزاد در ایران

مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران عبارتند از:

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

فصل سوم : روش های انجام پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

فرایند انجام پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش گردآوری اطلاعات

تحلیل پرسشنامه

اعتبار یا روایی تحقیق

پایایی تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

آزمون های استفاده شده دراین تحقیق

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل های توصیفی

جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

تجزیه و تحلیل استنباطی

بررسی فرض نرمال بودن داده ها

آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

پیشنهادات کلی تحقیق

پیشنهادات به محققین آینده

منابع و مآخذ

پرسشنامه

*********************

پروژه نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد اروند

بخشهایی مختلف از متن تحقیق دانلودی

سازمان گمرک

شورای همکاری گمرکی گمرک را چنین تعریف نموده است.

گمرک سازمانی است دولتی که مسوول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا میباشد.

این اصطلاح به هر یک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود. مثلا در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می رود مثل: مامور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه گمرکی.

با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.

گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آناست که:

1- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.

2- محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود.

3- معافیتها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.

4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

شورای همکاری گمرکی گمرک را چنین تعریف نموده است.

- گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.

- گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.

نقش گمرک

گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:

1. الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.

2. محدودیت ها و ممنوعیتهای وضع شده مراعات شود.

3. معافیتها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.

4.حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.

2-5وظایف گمرک

1. اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

2. تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

...

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق ، پژوهشی صورت نگرفته است. اما در موضوعات مرتبط به پژوهش های زیر اشاره نماییم:

مقاله سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آنها در توسعه اقتصادی کشورها

در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی پیشینه، مبانی نظری مناطق آزاد و نیز شناسایی انواع آن ها، نقش این مناطق در توسعه اقتصادی و بازرگانی کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .در این راستا نسبت به انتخاب تجارب موفق و نا موفق جهانی در خصوص ایجاد مناطق آزاد اقدام و در ادامه با توجه به اهمیت و پتانسیل منطقه آزاد چابهار در توسعه اقتصادی و بازرگانی کشور، شرایط این منطقه با برخی از مناطق آزاد پیشرفته در جهان مقایسه شده و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

دراین مقاله منطقه آزاد به عنوان ابزاری معرفی شده است که می تواند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشورها کاهش دهد و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازد. همچنین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهداف چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد، براساس موارد فوق این مقاله به بررسی موفقیت ها و ناکامی های منطقه آزاد اروند دراین راستا می پردازد.

مقاله نقش گمرک در تسهیل تجارت

در این مقاله به بررسی نقش های گمرک و چارچوب استاندارد های لازم برای تسهیل تجارت جهانی می پردازد و به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد. نتایج این پژوهش حاکی است که با استقرار گمرک ، به دلیل الکترونیکی شدن فرآیندهای روزمره گمرک در امور گمرکی مربوط به صادرات، واردات، مستند سازی الکترونیکی در امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات با استفاده از ساختار مشترک و ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی، امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات از شفافیت بیشتری برخوردار می شود و صادرات و واردات کالا و خدمات تسهیل می گردد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید