تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها

تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها

دسته : -علوم انسانی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 2432 KB

تعداد صفحات : 172

بازدیدها : 1128

برچسبها : سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها نقدینگی شرکتها

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرکتها

این تحقیق مربوط به پایان نامه دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری می باشد و در پنج فصل ؛ کلیات ، مبانی و مفاهیم اساسی ، متدولوژی تحقیق ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تایج تحقیق تهیه گردیده و دارای منابع ، چکیده انگلیسی و ضمائم می باشد. عنوان کامل آن بصورت زیر است

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها بر وضعیت نقدینگی شرکتها

هدف از انتخاب موضوع این اسـت کـه برای تقـسیم سود بجای اتکا به اطلاعات تاریخی حسابداری، با استفاده از اطلاعات مالی تعدیل شده (تورمی) این عمل انجام شود. به عبارت دیگر هـدف اصلی پژوهش، بررسی آثار تغییرات سطح عمومی قیمتها بر برخی از متغیرهای صورتهای مالی (سـود، سود نقدی و مالیات) از طریق انعکاس این آثار بر اقـلام حـسابداری اسـت. و در نتیجه یاری رساندن بـه تصمیم گیری شرکتها جهت اتخاذ تصمیم نسبت به توزیع سود و سایر تصمیمات است.

...

تغییرات عمومی در قیمتها

تغییر عمومی در قیمتها در نتیجه عدم تعادل در اقتـصاد بـه وجـود مـی آیـد و هنگـامی کـه در کـل عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد نابرابر شود، سطح عمومی قیمتهـا تغییـر پیدا می کند . ایـن بخشی است که دلایل ایجاد آن مربوط به اقتصاد کلان است . تغییر عمومی در سـطح قیمتها در نتیجه در ارزش واحد پول در دوران رکود و یا تـورم روی مـی دهـد. چنانچـه قیمـت کالاهـا و خـدمات مختلـف، یکسان تغییر نکند. آنطور که در عمل معمولاً اینگونه است، از طریق محاسبه میـانگین یـا شـاخص قیمتهـا، می توان معیاری را برای تغییرات عمومی در قیمتها بدست آورد . تغییر در سطح عمومی قیمتها را بـه تعبیـر دیگری تغییر در قدرت خرید پول نیز می گویند . واژه قدرت خرید به توانایی خرید کالاها و خـدمات بـا یک مقدار مشخصی پول در مقایسه با ایـن توانـایی در زمـانی خـاص در گذشـته اطلاق می شـود.

...

تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی

تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شـده تاریخی : از آنجا که در حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی افزایش و کاهش قـدت خریـد پول در نظر گرفته نمیشود، واحدهای پولی که دارای قدرت خرید مختلف می باشند با هم جمع میشود . ...

تأثیر تغییر سطح قیمت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

اطلاعاتی کـه در صورتهای مالی مـنعکس میـ شود، هنگامی میتواند در تـصمیم گیـری اسـتفاده کنندگان مؤثر واقع گردد، که از ویژگیهای کیفی خاص برخوردار باشد . اطلاعات مندرج در صورتهای مالی که در مدلهای تصمیم گیری استفاده کنندگان بکار گرفتـه میـشود، بایـد دارای ویژگـی مفیـد بـودن باشد. ویژگی مفید اطلاعات هنگامی می سر می گردد که حـصول قابلیـت مقایـسه و مربـوط بـودن آنهـا بـا موضوع تصمیم امکان پذیر باشد . مقایسه اطلاعات دوره یا دوره های زمانی یکسا ن چندین واحـد تجـاری یا یک واحد تجاری در طول زمان موجب فراهم آمدن امکان قضاوت صحیح تری برای استفاده کنندگان میشود و تحلیل اطلاعات مالی دوره های مختلف را برای آگاهی از روند های مساعد و نـا مـساعد تـسهیل می کند.

...

تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها

منظور از ارائه مجدد صورت سود ( زیان ) که بر مبنای ارزش تاریخی تهیه شده این است که اقلام درآمد ، هزینه ، سود و زیان عملیاتی در صورت مالی مذکور بر حسب ریالهای جاری پایان دوره تعـدیل شود. در این تعدیل صورت همه کسرها ضریب تعدیل ، شاخص کل پایان سـال و مخـرج کـسردر مـورد هر قلم متفاوت خواهد بود.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید